โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร และอาชีพด้านการเพาะเลี้ยง

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร และอาชีพด้านการเพาะเลี้ยง "ปลาสวยงามพื้นเมืองไทย" 

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรง

โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง